medlemmer

Vedtægter for Radio Sindal

                                     Radio Sindal af 2011                                          

                    Vedtægter for Radio Sindal af 2011

Foreningens navn:       Radio Sindal af 2011.

Adresse:                         Vendelbogade 7

                                           9870 Sindal

Hjemsted er Hjørring kommune

                                                          § 1.                                                                                                                          

Stk1

Foreningens formål er at drive ikkekommerciel  radiovirksomhed, herunder information og nyhedsformidling af alsidig og almen karakter.

Stk 2

Radioen skal gennem inkluderende virksomhed søge at formidle god radio af høj kvalitet og integrere såvel kulturelle og socialpædagogiske tiltag i den daglige drift.

                                                           § 2.

Medlemmer/stemmeret.

Stk 1

Som medlem kan alle som tilslutter sig foreningens formålsparagraf.

Stk 2

Medlemskab opnås ved at betale kontingent og er personligt. Personligt- medlemskab  og de rettigheder der følger hermed kan ikke overdrages til anden side ved fuldmagt. En person kan aldrig have mere end 1 stemme. der kan således ved tegning af flere personlige medlemskaber ikke opnås flere stemmer. Ligeledes kan ingen virksomhed, forening eller anden juridisk enhed opnå mere end 1 stemme.

Stk 3

 Adgang til  generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent.

Stk 4

Bestyrelsen fastsætter kontingentstørrelse.

                                                        § 3.

Generalforsamling

Stk 1

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referant
  3. bestyrelsens beretning
  4. regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. behandling af indkomne forslag
  6. valg af bestyrelse og suppleanter. se §4 stk 2
  7. valg af revisor
  8. eventuelt

 

stk 2

generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningens anliggender og dennes afgørelser, kan ikke indankes for anden myndighed.

Stk 3

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel via dagspressen eller radio sindal. Bestyrelsen afgør hvilke medie, der ønskes anvendt. typisk vil det lokale medie være nok. Indkaldelsen skal kunne dokumenteres på behørig vis.

Stk 4

Ordinær generalforsamling indkaldes hvert kalenderår med 14 dages varsel, og skal være afholdt inden 1 april.

Stk 5

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag og regnskab med revisionpåtegning skal ligge klar til gennemsyn senest 3 dage før den ordinære generalforsamling. træffetid efter aftale med formanden eller kassereren.

Stk 6

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt flertal. Dog kræves  der ved vedtægtsændringer 2/3 dels flertal af de afgivne stemmer.

Dirigenten sætter evt. forslag til afstemning . mest  vidtgående forslag først. Såfremt dette vedtages bortfalder alle øvrige. afstemning foregår ved håndsoprækning, men såfremt et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftlig.

Stk 7

Over  forhandlingerne fører der protokol/beslutningsreferat. protokol/beslutningsreferat underskrives af dirigent og referat.

Stk 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når  generalforsamlingen, bestyrelsen eller dennes formand har besluttet det, samt når skriftligt  forlanges af mindst  1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk 9

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indkalde til generalforsamling med 14 dages varsel.

Bestemmelserne i §3 stk. 6,7 og 8  gælder også for den ekstraordinære generalforsamling.

                                                         § 4.

Bestyrelsen/ledelsen

Stk 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, hvoraf 2/3 skal være fra lokalområdet . ifølge. Lovgivning  fra slots og kulturstyrelsen.

Stk 2

Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanten er på valg hvert år.

Revisoren er på valg hvert år.

Stk3

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasser og sekretær.

Formanden forestår den daglige ledelse af foreningen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 4

Endvidere vælges mindst en suppleant af generalforsamlingen.

Stk 5

Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk 6

Bestyrelssesmøde afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det fornødent.

Stk 7

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

                                        § 5

Tegningsret.

Stk 1

Foreningen tegnes af formanden  i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Stk 2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelse, nogen personlig hæftelse for de på foreningen hvilende forpligtigelser.

                                        § 6

Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.

                                        § 7

Foreningens opløsning.

Stk 1

Ændringer af vedtægterne skal godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger og evt. ændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan ændringer af vedtægten  gennemføres med simpelt flertal, såfremt der ikke er opnået 2/3 flertal i den første afstemning.

Stk 2

Eventuelt overskud i forbindelse med opløsning af forening anvendes til almengørende formål i lokalområdet.

 

Således vedtaget på generalforsamling d.22-3-2017

Nyeste kommentarer

29.11 | 15:04

Hej Bjarne. Vil du spille 'Mona Lisa' med Kim & hallo. Vh, Christi...

17.09 | 09:57

Poul Møller må meget gerne spille lidt mere nymodernet musik i stedet for...

03.08 | 18:02

Hej Radio Sindal, håber i har det godt. Jeg vil lige høre Orla ad hvilken ...

18.03 | 18:06

en virkelig fin udsendelse i countrytimen denne uge stor ros fr os ,vi er tid...